Drogy a společnost

Základní informace

Název předmětu

Drogy a společnost - JSB064

Semestr

Zimní 2013/14

Garant předmětu

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Mgr. Jan Morávek, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Mgr. Jan Morávek, Ph.D.

Rozsah, examinace

2/0, zkouška (písemný test)

Počet kreditů

4 kredity (1 kredit = 30 hodin práce)

Místo výuky

J3015

Čas výuky

Středa 15:30 – 16:50

Web kurzu

https://nekola.verejna-politika.cz/vyuka/drogy-a-spolecnost/

Kontakt

nekola@fsv.cuni.cz; jan.moravek@gmail.com

Konzultační hodiny

Nekola: https://terms.fsv.cuni.cz/

Morávek: podle dohody

 

Podmínky pro zápis předmětu

Kurz je primárně určen pro studenty bakalářského studia Sociologie a sociální politika a Sociologie a sociální antropologie, nicméně vítáni budou i magisterští studenti sociologie a veřejné a sociální politiky popř. zájemci o problematiku společenské dimenze užívání psychotropních látek z jiných oborů a fakult UK v Praze.

Stručná charakteristika předmětu

Proč lidé užívají drogy? Jakou roli sehrávalo užívání drog v minulosti a jakou sehrává v moderních společnostech a jejích subkulturách? Může být užívání drog přínosné pro jedince a společnost? Existují rasové, třídní nebo genderové rozdíly v užívání drog? Jaké problémy jsou spojené s užíváním drog a jak na ně různé společnosti reagují? Proč jsou některé drogy legální a jiné zakázané? Jak se proměňují trhy s drogami? Mají společnosti s drogami bojovat, nebo se s nimi naučit žít? Jak souvisí drogy s násilným chováním a kriminalitou?

Kurz hledá odpovědi na tyto a další otázky a přistupuje tak k užívání drog jako ke společenskému  fenoménu (oproti např. medicínskému nebo psychoterapeutickému přístupu). Každá přednáška se zaměřuje na konkrétní téma spojené s užíváním drog z pohledu přístupů vycházejících ze sociologie a veřejné politiky. Obecná témata jsou provázena konkrétními případovými studiemi ze zahraničí i z České republiky.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je představení vybraných sociologických a veřejněpolitických konceptů a teorií, které se zabývají problematikou užívání drog jako společenského fenoménu. Studenti se seznámí se základními otázkami, které v souvislosti s drogami řeší prakticky všechny moderní společnosti, tj. například jaká je povahu a rozsah drogového problému, jak na užívání drog reagují jednotlivé úrovně vládnutí, proč lidé vůbec drogy užívají, jak je vnímají a jakou funkci plní v jejich životech, jak hodnotit rizika a škody spojené s užíváním drog a další.

Studenti by měli být po absolvování kurzu schopni nejen používat odbornou terminologii z oblasti drogové epidemiologie a drogové politiky a orientovat se v problematice, ale také kriticky přemýšlet o vztahu společnosti a drog, který je už na první pohled komplikovaný a plný paradoxů. To by jim měla umožnit znalost různých přístupů a pohledů na užívání drog a jejich regulace (objektivistický, konstruktivistický, historický atd.), různých zdrojů dat a historického vývoje. 

Podmínky pro splnění studijních povinností a způsob hodnocení

Zkouška bude udělena na základě písemného testu, který prověří znalosti studentů získané při přednáškách a četbě povinné literatury, resp. sledování filmů.

Základní literatura ke kurzu

 • Faupel, C. E., Horowitz, A. M. a Weaver, G. 2004. The Sociology of American Drug Use. New York: McGraw-Hill. Dostupná prezenčně v knihovně v Jinonicích.
 • Kalina, K. a kol. 2003. Drogy a drogové závislosti. 1. díl. Praha: Úřad vlády ČR. Dostupná zde.

Povinná literatura pro přednášky je uvedena v harmonogramu kurzu níže. Další doporučená literatura bude uvedena také na přednáškách.

Ke stažení

  Sylabus (30.9.2013; finální verze)

  Vybraná li tera tura ke kurzu   (zaheslovaný archiv, 24.9.2013)

 1.  Úvodní přednáška (2.10.)
 2.  Společenské souvislosti užívání drog (9.10.)
 3.  Smysl užívání drog z perspektiv uživatelů  (16.10.)
 4. Historie užívání drog a snah o kontrolu drog ve světě a Československu (23.10.)
 5.  Režimy kontroly drog  (30.10.)
 6. Rizika a škody spojené s užíváním drog a jejich hodnocení (6.11.)
 7. Paradoxní aspekty současné drogové politiky (13.11.)
 8. Symbolika a stigma spojené s užíváním drog, NIMBY (20.11.)
 9. Teoretická vysvětlení užívání drog a závislosti (27.11.)
 10. Drogové kultury a subkultury (4.12.)
 11. Drogy a kriminalita, minimalizace rizik (11.12.)
 12. Koncept kontrolovaného užívání (18.12.)

Kontakt

Martin Nekola

Celetná 20
Praha 1

(pro korespondenci viz adresa v sekci Kontaky)